Klachtenregeling / vertrouwenspersoon

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is binnen Noventa ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Indien u een klacht heeft over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van iemand die deel uit maakt en of werkzaamheden verricht voor de school kunt u een klacht indienen. Dit is wettelijk geregeld in de klachtenregeling. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van het onderwijs, geweld, pesten, discriminerend gedrag en seksuele discriminatie. Een klacht indienen en een klacht behandelen vereist grote zorgvuldigheid; een onjuist behandelde klacht kan blijvende schade in relaties veroorzaken. Veel klachten zijn terug te leiden tot een onduidelijke of onzorgvuldige communicatie tussen ouders en school. Laat een conflict nooit tot een breuk komen, schakel tijdig de juiste personen in.

Hoe ziet de klachtenroute eruit:

Normaal gesproken kunt u eerst bij de leerkracht terecht met een klacht. Wanneer de klacht niet opgelost kan worden komt u terecht bij de directeur in de functie van contactpersoon. De contactpersoon informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Als de klager een klacht wil indienen, verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon of met de externe vertrouwenspersoon van Noventa Dhr. Jan Kuipers. De gegevens van de contactpersoon en de interne vertrouwenspersoon vindt u in deze schoolgids in hoofdstuk 1.1 ‘Algemene gegevens’ en in hoofdstuk 3.2 ‘Veiligheid op school’.

U kunt de externe vertrouwenspersoon van Noventa bereiken middels de volgende adres gegevens:

Dhr. J. Kuipers 
De Spil 10                                                               
9285 VJ Buitenpost
Tel: 0511-543060 of 06-54692754

De externe vertrouwenspersoon is een door het bestuur aangestelde onafhankelijke deskundige. De externe vertrouwenspersoon is er voor alle geledingen, dus ook voor teamleden en directeuren. De wettelijke taak van deze vertrouwenspersoon: De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is helpt hij bij het indienen van de klacht bij het schoolbestuur (bevoegd gezag) of bij de Landelijke Klachtencommissie.

Schoolbestuur

Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Elvrie Croes
0511 542 540
E-mail: e.croes@noventa.nl

Klachtenregeling Noventa 2023

Klachtencommissie

Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
E-mail: info@gcbo.nl
070-3861697

Onderwijsinspectie en de vertrouwensinspectie.

Hieronder vindt u de adresgegevens van het loket van de onderwijsinspectie en de vertrouwensinspectie.

Adresgegevens:

Bezoekadres, St.-Jacobsstraat 200 3511 BT Utrecht. Postadres, Postbus 2730 3500 GS Utrecht ; Contactgegevens. Telefoon, (088) 669 60 60 (algemeen).

Loket onderwijsinspectie

Loket vertrouwensinspectie

Algemeen

Voor vragen over onderwijs in het algemeen kunt u ook terecht op https://oudersenonderwijs.nl

Ook telefonisch kunt u uw vragen stellen.  Stel uw vraag aan het adviespunt van Ouders & Onderwijs door te bellen of Whatsappen naar 088-6050101. Bellen kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Vertrouwenspersoon voor kinderen                                                                                        

Elke school van Noventa heeft een vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen van onze scholen kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze vertrouwenspersoon melden. De vertrouwenspersoon zal in gesprek gaan met het kind en zo mogelijk samen met het kind het probleem oplossen. De vertrouwenspersoon voor kinderen kan op basis van de klacht ook besluiten melding te doen bij de directeur van de school, het bestuur of bij de externe vertrouwenspersoon.

Op onze school is Jitty Koops de vertrouwenspersoon voor kinderen.