CBS De Hoekstien vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien tot sociale en bewuste wereldburgers. Wij hechten grote waarde aan het scheppen van een rustige en veilige leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot individuen die oog hebben voor elkaar en de wereld om zich heen. Voor ons is deze ontwikkeling mogelijk op het moment dat we een veilige, vertrouwde en open leefruimte bieden om iedereen de kans te geven zichzelf te ontplooien. We willen niet alleen deze ruimte bieden maar ook de kinderen leren dit voor elkaar te kunnen creëren. Veiligheid, vertrouwen en openheid zijn voor ons voorwaarden om deze sociale en bewuste wereldburger te kunnen worden. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien en voor anderen zorgen. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen verantwoordelijkheidsbesef en een brede kennis over de samenleving meegeven, zodat zij met voldoende kennis en vaardigheden de basisschool verlaten. Wij willen voor leerlingen, ouders en collega’s een omgeving zijn, waarin actief burgerschap en sociale integratie daadwerkelijk vormgegeven wordt.

In de dagelijkse lespraktijk zoeken we met elkaar naar aanknopingspunten om burgerschapsvorming gestalte te geven door o.a.:

  • Het creëren van een veilige en open sfeer.         
  • Vanuit onze identiteit ruimte te bieden om te mogen zijn wie je bent.         
  • Burgerschap een structurele plaats te geven in het curriculum. Bijvoorbeeld binnen het thema-onderwijs van de onderbouw en de wereld oriënterende vakken (BLINK) van de groepen 3 t/m 8, lessen godsdienstige vorming in de groepen 1 t/m 8, methode KWINK voor SEL (Sociaal Emotioneel Leren) en de doorgaande leerlijn KWINK Burgerschap voor de groepen 1 t/m 8.   

Binnen de kerndoelen voor het primair onderwijs is burgerschap een onderdeel van het onderwijsaanbod.  Burgerschapsvorming is voor onze school een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma.  We vinden het belangrijk dat de school een oefenplaats is om deze vaardigheden te ontwikkelen. We willen benadrukken dat iedereen gelijkwaardig is, ook al zijn we allemaal anders en hebben we andere opvattingen.

Stichting Noventa heeft een (bovenschools) burgerschapsplan. Daarnaast hebben wij als school een eigen burgerschapsplan, welke is afgeleid van het Burgerschapsplan van Noventa. In dit document besteden we aandacht aan de wettelijke kaders en hoe daar in de dagelijkste praktijk vorm aan geven bij ons op CBS De Hoekstien. 

Alle scholen maken gebruik van een vragenlijst van Rovict om de burgerschapsdoelen van de leerlingen uit groep 7/8 in kaart te brengen. Deze opbrengsten wordt weergegeven in een dashboard, vanuit de analyse hiervan kan de school nieuwe doelen opstellen.