Informatie

Download hier het: SOP
Passend onderwijs (SOP)

In het kader van Passend Onderwijs maakt iedere school een SOP (School OndersteuningsProfiel) Het SOP is een beschrijving van de voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het bevoegd gezag (bestuur Vereniging Noventa) stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een SOP vast voor iedere school. De medezeggenschapsraad van de school heeft hierbij adviesrecht. In de schoolgids wordt ook kort informatie gegeven over de extra ondersteuning op de school.


Vijf-gelijke-dagenmodel

De Geschiedenis

In vergelijking met 100 jaar geleden, is er veel veranderd in Nederland. Toen was er nog een agrarische samenleving, waarin kinderen ‘s ochtends moesten helpen met melken en tussen de middag thuis warm eten kregen. De lange zomervakantie was ook nodig omdat kinderen in die periode moesten helpen met het hooien. Inmiddels is de wereld veranderd. De meeste gezinnen eten ‘s middags niet meer warm. Veel moeders zijn buitenshuis gaan werken. Ouders maken op hun werkdagen steeds meer gebruik van professionele kinderopvang.

Lesuren voor kinderen

Het totaal aantal lesuren dat kinderen in acht jaar aan de basisschool moeten volgen is 7520 uur. De verplichte verdeling die er was (3520 lesuren in de onderbouw en 4000 in de bovenbouw) is in 2006 losgelaten. Het rooster gaat dus uit van gemiddeld 940 uur per leerjaar. Op basis van de toepassing van voorgestelde rooster wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Waarom zijn we overgestapt op andere tijden?

Kort gezegd gaat het erom meer rust en regelmaat te brengen in de dagindeling van kinderen, ouders en leerkrachten.

Het model waarmee wij werken

Wij werken vanaf 1 augustus 2013 met het zgn. “Vijf-gelijke-dagenmodel”. Karakteristieken van dit model zijn: vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur; lunchpauze van een half uur met leerkrachten in de klas; naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen; leerkrachten gebruiken de lange middagen voor lesvoorbereiding, bijscholing, overleg, gesprekken met ouders. Wij kiezen op CBS. De Hoekstien voorlopig voor de vrijdag als vrije dag voor groep 1. Schematisch ziet het er als volgt uit:

Schematisch ziet het er als volgt uit:

08:30 uur – 12:00 uur Onderwijstijd
10:00 uur – 10:30 uur Pauze van een kwartier in twee groepen
12:00 uur – 12:30 uur Kwartier samen eten met aaneensluitend kwartier speeltijd
12.30 uur – 14:00 uur Onderwijstijd

Dit betekent dat alle kinderen van de school elke dag ononderbroken van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn. Overblijven (eten in de groep) vindt plaats onder leiding van de groepsleerkracht. De pleinwacht begeleidt daarna het spelen op het plein. Alle dagen zijn in dit model hetzelfde voor alle kinderen en ‘s middags is er veel tijd voor ontspanning. Om 14.00 uur kunnen de kinderen naar huis, naar de BSO of naar een andere vorm van buitenschoolse opvang.

Rust in het programma/effectieve leertijd

Door ons vijf-gelijke-dagenmodel creëren wij rust. Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het leer- speelritme en worden minder afgeleid. De ervaring leert dat een rustiger schooldag effectiever is. Dat komt omdat kinderen geconcentreerder werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan gelijkelijk over de schooldagen verdeeld worden. Uit ervaringen van andere scholen blijkt dat de leerresultaten vaak omhoog gaan. Wij zullen dat moeten afwachten.

Rust voor de leerkrachten

In de praktijk blijken andere schooltijden ook vaak voor leerkrachten meer rust in hun werkdagen te brengen. Ze zijn eerder klaar met hun klas en hebben daardoor meer tijd voor hun niet lesgebonden taken. Er hoeft minder werk mee naar huis. Daar komt bij dat de kinderen geconcentreerder werken.

Sport en muziek

Als meer scholen in een gemeente andere tijden invoeren kunnen de sportverenigingen, het zwembad en muziekscholen ook hun trainings- en lestijden aanpassen. Deze activiteiten kunnen meer over de week verdeeld worden, het hoeft niet meer allemaal op woensdagmiddag of na vieren.

Nog even op een rijtje:

  • 5-gelijke dagen en dus een duidelijke structuur: iedere dag is hetzelfde; rust in het programma.
  • Voor de tussenschoolse opvang hoeft niets meer geregeld te worden en alle kinderen eten ‘s middags op school zonder uitzondering.
  • Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het leer-speelritme, ze worden minder afgeleid.
  • Er ontstaat rust, duidelijkheid en structuur ook doordat de pauze onder begeleiding van de eigen leerkracht wordt doorgebracht.
  • Samen eten kan een extra dimensie geven aan het groepsgevoel.
  • De ervaring van andere scholen is dat leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum veel baat hebben bij de duidelijke structuur en regelmaat die het 5-gelijke dagen model biedt.
  • Een effectievere schooldag. Dat komt omdat kinderen meer geconcentreerd kunnen werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan gelijkelijk over de schooldagen verdeeld worden. Vaak gaan de leerresultaten omhoog (ervaring van andere scholen) . Ook de jongere kinderen worden bij dit rooster minder uit hun speelritme gehaald.
  • Er zijn gelijke eindtijden voor alle kinderen.
  • Minder verkeersbewegingen.
  • Lange middagen voor sport, spel, muziek, cultuur (bibliotheek) en praktische zaken (bezoek huisarts/tandarts/winkelen etc.)